PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Perkhidmatan
Janji
Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah
%
Jumlah
%

Membekalkan Input Pertanian Mengikut Keperluan Dan Menepati Masa

Membekalkan baja subsidi kepada yang layak sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh menanam.

 

 

Memastikan 100% bekalan keperluan benih padi sah dapat dibekalkan kepada petani setiap musim.

9,500 penanam padi

 

 

 

 

 

28,072 hektar sawah

95 %

 

 

 

 

 

100%

-

5 %

 

 

 

 

 

0%

 

Sedikit kelewatan berlaku disebabkan bekalan baja lewat dihantar oleh pembekal dan sedikit masalah dokumentasi tidak lengkap perlu dilengkapkan terlebih dahulu.

Pembekalan benih padi sah diperolehi daripada 5 Pusat Sediaan benih KADA, PPK KADA dan pembekal swasta yang memperolehi bekalan benih padi sah daripada pembekal yang diiktiraf.

Memberi Khidmat Sokongan Berkaitan Yang Bermutu, Mencukupi, Adil Dan Saksama

Memberi khidmat nasihat kepada petani samada secara individu atau berkumpulan sekurang-kurangnya sekali semusim

9,500 penanam padi

100%

 

 

0%

Program pengembangan dan khidmat nasihat dilakukan secara berterusan samada secara formal dan tidak formal

Memastikan kawalan dibuat dalam masa 24 jam wabak / penyakit dikesan   100 %   0% Tiada wabak serius, cuma serangan perosak biasa seperti Siput Gondang Mas yang dapat di kawal sebagai mana biasa
Memberi khidmat Kejenteraan Ladang sekurang-kurangnya 40% keperluan setiap musim. 29,500 hektar 50 %   50 % Bilangan jentera yang dimiliki KADA hanya mampu memenuhi 20% daripada keperluan jentera manakala 80% keperluan dipenuhi dari jentera milik PPK, swasta dan jentera persendirian petani.

Memberi khidmat nasihat kepada usahawan pertanian padi, bukan padi dan industri asas tani dari masa ke semasa.

350 usahawan tani 98%   2% Khidmat nasihat secara berterusan sama ada secara formal menerusi penganjuran program kursus tertentu atau menghantar mereka mengikuti kursus anjuran pihak luar dan secara tidak formal menerusi lawatan ke projek yang dilakukan dari masa ke semasa.


Pages: 1  2  3