PENGURUSAN PENGURUSAN

BAHAGIAN PENGURUSAN

 

1. Menterjemah,menyebar serta menguatkuasa peraturan melalui format pekeliling dan arahan kewangan dan kerajaan dan lembaga.

2. Merancang,mengurus serta mengawal kewangan Lembaga meliputi belanja mengurus dan pembangunan.

3. Merancang dan mengurus pembangunan sumber manusia utk pegawai dan petani termasuk penilaian prestasi (PTK) ke atas pegawai dan kakitangan lembaga.

4. Merancang dan melaksanakan program peningkatan imej Lembaga dlm kontek hubungan dengan agensi-agensi luar.

5. Merancang keperluan perjawatan serta mengurus pengambilan dan penempatan kakitangan.

6. Mengawal keselamatan harta-harta milik Lembaga.

7. Menyelaras dan mengurus segala perolehan dan bekalan.