Home LADANG MERDEKA

LADANG MERDEKA

Ladang Merdeka adalah satu konsep pengurusan ladang secara komersial dan berskala besar yang mana berkepentingan dalam memerdekakan kumpulan sasar, merekabentuk ladang dengan saiz yang sesuai, berdaya maju dan membantu meningkatkan pendapatan peserta.

OBJEKTIF

 • Menangani masalah kemiskinan melalui peningkatan hasil padi dan bukan padi.
 • Memerdekakan tanah terbiar.
 • Memerdekakan pemilik sawah dan penyewa.
 • Meningkatkan daya produktiviti melalui :
  • Pengurusan secara estet
  • Penggunaan tenaga buruh yang efektif
  • Penggunaan ladang jentera
  • Penggunaan input pertanian secara berkesan dan menjimatkan
 • Mewujudkan operasi pengeluaran.

KONSEP DAN CABARAN MASA DEPAN

Tatacara pelaksanaan bersepadu menggabungkan kumpulan pelaksana dan kumpulan sasar.Penglbatan semua lapisan masyarakat dan pemimpin tempatan. Satu model “on farm development” telah mengubah amalan kerja yang tidak sistematik kepada satu budaya kerja yang menitikberatkan pengurusan berestet yang jauh lebih maju dan mempunyai daya pengeluaran yang tinggi.

HALATUJU PENGURUSAN LADANG MERDEKA DI MASA HADAPAN

 • Menjadikan 30% daripada tanah padi dalam kawasan KADA sebagai Ladang      Merdeka.
 • Menswastakan pengurusan ladang merdeka kepada yang berminat / PPK.

MAKLUMAT PROJEK LADANG MERDEKA BAGI TAHUN 2018 (MUSIM UTAMA 2017/2018)

BIL. LADANG MERDEKA BILANGAN PESERTA
LUAS BERTANAM (ha) PURATA HASIL (Tan/Ha) PURATA PENDAPATAN BERSIH (RM/Ha)
1.
Ana 1
421
100.29
4.96
1,460.53
2.
Ana 2
143
39.25
5.82
1,026.18
3.
Ana 3
54
33.77
5.58
1,008.00
4.
Kolam
146
38.18
7.26
2,506.07
5.
Senor
107
40.44
7.01
2,482.73
6.
Bakong
107
41.79
5.17
923.93
7.
Meranti
126
37.12
7.18
1,403.76
8.
Ismail Mulong
577
98.97
5.90
3,222.79
9.
Tok Limin
109
11.74
5.99
1,558.01
10.
Manan
249
31.18
6.23
1,497.61
11.
Bunut Susu
44
7.78
8.12
1,480.27
12.
Tok Lebir
63
7.77
6.31
1,350.48
13.
Jabil
125
28.51
6.81
1,436.94
14.
Jelor
240
42.99
T.H
696.07
15.
Teratak Pulai
198
36.87
8.20
1,657.31
16.
Cherbu
279
45.45
5.95
1,728.95
  JUMLAH
2,988
642.10
6.15
1,589.98

 

** Nota :
TH = Tiada Hasil.
TB = Tiada Bertanam.
LM Jelor pada Musim Utama 2017/2018 tidak mendapat hasil kerana padi rosak akibat banjir, namun hasil tetap dibayar oleh pengusaha.
LM Jelor pada Luar Musim 2018 tidak bertanam selepas dipersetujui oleh KADA dan pengusaha memandangkan lewat dari jadual. Ini bagi memberi ruang kepada pengusaha baharu yang bakal dilantik bermula Musim Utama 2018/2019.

MAKLUMAT PROJEK LADANG MERDEKA BAGI TAHUN 2018 (LUAR MUSIM 2018)

BIL. LADANG MERDEKA BILANGAN PESERTA
LUAS BERTANAM (ha) PURATA HASIL (Tan/Ha) PURATA PENDAPATAN BERSIH (RM/Ha)
1.
Ana 1
421
100.29
5.25
988.63
2.
Ana 2
143
39.25
4.96
1,026.18
3.
Ana 3
54
33.77
5.95
1,008.00
4.
Kolam
146
38.18
5.37
392.11
5.
Senor
107
40.44
5.45
1,030.65
6.
Bakong
107
41.79
6.89
923.93
7.
Meranti
126
37.12
7.46
1,403.76
8.
Ismail Mulong
577
98.97
5.37
1,778.33
9.
Tok Limin
109
11.74
6.40
1,350.72
10.
Manan
249
31.18
6.07
1,475.98
11.
Bunut Susu
44
7.78
5.04
1,480.27
12.
Tok Lebir
63
7.77
6.03
1,350.48
13.
Jabil
125
28.51
7.05
1,436.94
14.
Jelor
TB
TB
TB
TB
15.
Teratak Pulai
198
36.87
5.66
353.93
16.
Cherbu
279
45.45
5.90
332.81
  JUMLAH
2,988
599.11
5.80
1,008.85

 

MAKLUMAT KEMUDAHAN ASAS LADANG MERDEKA BAGI TAHUN 2018

BIL. LADANG MERDEKA LUAS (ha) % INFRA TALI AIR
PROJEK BENDANG PANJANG (M) KEPADATAN (M/Ha)
1.
Ismail Mulong
114.49
98.45
14.01
9,247
93.93
2.
Tok Lebir
10.72
6.95
35.17
1,718
247.19
3.
Jelor
56.40
42.99
23.78
3,118
72.53
4.
Kolam
43.17
38.19
11.54
2,464
64.52
5.
Teratak Pulai
41.81
36.87
11.82
2,450
66.45
6.
Cherebu
51.29
45.31
11.66
3,459
76.34
7.
Bunut Susu
10.93
7.87
28.00
1,267
160.99
8.
Tok Limin
15.08
11.74
22.15
1,874
159.63
9.
Meranti
45.61
37.12
18.61
3,182
85.72
10.
Senor
46.93
40.44
13.83
2,028
50.15
11.
Manan
36.38
31.18
14.29
3,327
106.70
12.
Jabil
34.63
29.22
15.62
2,207
75.53
13.
Ana 1
104.78
100.29
4.29
9,148
91.22
14.
Ana 2
44.97
39.25
12.72
4,554
116.03
15.
Ana 3
42.51
33.77
20.56
3,784
112.05
16.
Bakong
47.41
41.80
11.83
3,018
72.20
17.
Terbak
35.32
34.26
3.00
1,562
45.59
  JUMLAH
782.43
675.70
13.64
58,407
86.44

 

BIL. LADANG MERDEKA SALIRAN JALAN
PANJANG (M) KEPADATAN (M/Ha) PANJANG (M) KEPADATAN (M/Ha)
1.
Ismail Mulong
5,940
60.34
10,965
110.97
2.
Tok Lebir
731
105.18
1,806
259.86
3.
Jelor
3,784
88.02
2,058
47.87
4.
Kolam
2,070
54.20
5,340
139.83
5.
Teratak Pulai
2,800
75.94
2,450
66.45
6.
Cherbu
3,360
74.16
3,500
77.25
7.
Bunut Susu
1,365
173.44
1,470
186.79
8.
Tok Limin
553
47.10
1,884
160.48
9.
Meranti
2,833
76.32
4,161
112.10
10.
Senor
2,173
53.73
4,200
103.86
11.
Manan
2,030
65.11
3,327
106.70
12.
Jabil
1,558
53.32
2,231
76.35
13.
Ana 1
7,786
77.63
6,264
62.46
14.
Ana 2
3,010
76.69
4,560
116.18
15.
Ana 3
2,746
81.31
3,814
112.94
16.
Bakong
3,752
89.76
2,558
61.20
17.
Terbak
1,516
44.25
1,906
55.63
  JUMLAH
48,007
71.05
62,454
92.43

 

Sumber : Buku Rumusan Perangkaan 2018,
Bahagian Pertanian

Kemaskini : 05/12/2019